• PROF. DR. SIWATT

 • Director of NIDA Center for
  Research & Development of Disaster Prevention & Management

ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ หรือ ศาสตราจารย์เงินเดือนขั้นสูง (ซี 11) อาจารย์ประจำวิชามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งนักวิจัยด้านมลพิษทางอากาศประจำ Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences, Xi’an, China
ตำแหน่ง International Scientific Advisory Committee ด้านมลพิษทางอากาศประจำ Wessex Institute of Technology, UK
ตำแหน่ง International Scientific Advisory Committee ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำ OMICS Group, USA
ตำแหน่งบริหาร: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร: ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวทางด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งกำเนิดประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม (Demonstration of BAT and BEP in fossil fuel-fired utility and industrial boilers in response to the Stockholm Convention on POPs) ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติยูนิโด (The United Nations Industrial Developments Organization-UNIDO)
ตำแหน่งบริการวิชาการสังคม: พิธีกรรายกรที่นี้เสรีไทย ออกกาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี 22.00 น – 23.00 น ที่ช่องสุวรรณภูมิ อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการศึกษา
2550 Ph.D. Geography & Environmental Sciences School of Geography, Earth & Environmental Sciences, The University of Birmingham, United Kingdom
2544 M.Sc.
GPA: 3.89 Environmental Chemistry Graduate School of Earth & Environmental Sciences, Hokkaido University, Sapporo, Hokkaido, Japan
2542 B.Sc.
GPA: 3.72 Marine Chemistry School of Oceanography, Hokkaido University, Hakodate, Hokkaido Japan
2538 Grade 12 High School Demonstration High School of Gakugae University, Tokyo, Japan

งานฝึกอบรมอื่นๆ ระบุปี พ.ศ. สถานที่และหลักสูตรฝึกอบรม
2542 Individual training on chemical analysis of dissolved oxygen and nutrients, School of Oceanography, Hokkaido University, Japan
2542 Individual training on operating Finnigan Matt Mass Spectrometry , School of Oceanography, Hokkaido University, Japan
2543 Individual training on using Shimatzu DOC analyzer, Graduate School of Earth & Environmental Sciences, Hokkaido University, Japan
2543 Individual training on chemical analysis of humic acids and fulvic acids, Graduate School of Earth & Environmental Sciences, Hokkaido University, Japan

ใบประกาศนียบัตร ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2545 Training Course on using Gas Chromatography Mass Spectrometry, Mass Spec UK, The University of Birmingham, UK
2549 Advanced Training Workshop on Southeast Asia Regional Carbon and Water Issues, 14 – 25 November 2006, Chung-Li and Kaohsiung, Taiwan
2550 Advanced Training Workshop on Autoclave, TOMY Co.Ltd, Tokyo, Japan
2557
2556 Postdoctoral certificate from Institute of Earth Environment, Chinese Academy of Sciences

ใบประกาศนียบัตรอื่นๆ
2552 BJT Business Japanese Proficiency Test Level J1
2544 TOEFL (Score Paper-base 600)
2535 Japanese Proficiency Test (Ikkyu Noryoku Shiken) First Level
2531 Piano Grade 7 certified by Trinity College of Music, London, UK
2529 Piano Grade 5 certified by Trinity College of Music, London, UK

ประวัติการทำงาน/สอน งานสอนและงานบริหาร
2549-255 อาจารย์ประจำวิชา มลพิษทางอากาศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2552-2552 อาจารย์ประจำวิชาสถิติคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 อาจารย์พิเศษช่วยสอนวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 อาจารย์พิเศษช่วยสอนวิชา ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 สมาชิกสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551 นักเขียนประจำ คอลัมน์หมุนทันโลก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
2551 คณะทำงานทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้วิทยาเขตหาดใหญ่และรายได้ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2552-2553
2553 อาจารย์ประจำวิชามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2553 ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 ผู้จัดการโครงการการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคที่ดี่สุดและแนวการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับหน่วยงานที่ใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิ
ฟอสซิลและหม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรมในประเทศไทย องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
2555 กรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติมลพิษทางอากาศประจำสถาบันเทคโนโลยีเวสเซ็กส์ สหราชอณาจักร
2555 นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมโลก สภาวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทุนสำหรับพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจากองค์กรต่างๆ
ทุน UNESCO Fellowships Programme in Support of Priority Programme Areas (2006-2007) – Request No. 314-1 (THAILAND) ในสาขาวิชา Atmospheric and Marine Chemistry ที่ Hong Kong Polytechnic University ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 – 30 มิถุนายน 2550

Blogs

 • สารก่อมะเร็งจากการเผาป่าใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  กลายเป็นสิ่งที่คุ้นชินเสมือนหนึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เมื่อชาวเหนือรวมทั้งนักท่องเที่ยวบางส่วนต้องทนกับการสูดดมเอาหมอกควันอันเนื่องจากการเผาป่า เผาวัชพืชริมทาง รวมทั้งการเผาเศษชีวมวลจากการเกษตร ซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักรไทย แต่ก็มีมลพิษทางอากาศจำนวนไม่น้อยที่ปลิวมากับสายลมจากประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นปัญหามลพิษข้ามพรมแดนระดับอาเซียน จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาระดับความเข้มข้นของกลุ่มสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) […] อ่านต่อ
 • ผลงานล่าสุดของทีมงาน หมอปั่นภาพ (Spin Doctors) ต่อการใช้ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

  ผลงานล่าสุดของทีมงาน หมอปั่นภาพ (Spin Doctors) ต่อการใช้ พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในการเป็นนกต่อเพื่อแอบแก้ไขเนื้อหาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 อาชีพ […] อ่านต่อ
 • อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของการวางระเบิดที่ราชประสงค์ (ตอนที่ 2)

  ในฐานะที่เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนิกชน ผมขอแสดงจุดยืนให้ชัดเจนก่อนว่าส่วนตัวแล้วศรัทธาในเรื่องผลของการกระทำมากกว่าอิทธิพลที่ได้รับจากดวงดาวบนฟากฟ้า ดังเช่นคำพูดของครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือท่านกล่าวไว้ว่า “ดวงชะตาฟ้าลิขิต แต่เหนือลิขิตคือคุณธรรม (คุณ นะ ทำ)” แม้ต้นทุนของแต่ละคนจะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สติปัญญา […] อ่านต่อ
 • ไททานิคกับไทยเฉย

  ปริศนาของโศกนาฏกรรม ไททานิค ยังเป็นที่กังขาในหมู่นักประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้ สาเหตุของการอัปปางเป็น “เหตุสุดวิสัย” หรือเกิดจาก “ความประมาท” เลินเล่อของลูกเรือ ระบบการสื่อสารภายในเรือ กันแน่ […] อ่านต่อ

All blogs